English/设为首页/收藏本站
全站搜索:
今天是:
双尖新闻
联系我们
上海双尖电缆科技有限公司
联系人菜经理
电话15001999098
E-mail3415608098@qq..com

地址 吊机电缆 - 拖链电缆 扁电缆 起重机电缆 特种电缆 上海电缆厂家
全站搜索:
今天是:
产品展示
联系我们
上海名耐特种电缆厂家
联系人:Mr.
张 15001999098
联系人:Ms.李 13788995318
E-mail:1251944281@qq.com

厂 址:上海市奉贤区庄邬路1258弄
网 址:http://www.tez-cable.com


您现在的位置:首页 > 产品展示 > 吊机电缆 > 吊机电缆
地址:上海市奉贤区庄邬路1258号 电话:15001999098 邮箱:1251944281@qq.com
Copyright©拖链电缆 扁电缆 起重机电缆 特种电缆 上海电缆厂家 All Rights Reserved
a cửa sổ Popup',popupResizable:'Có thể thay đổi kích cỡ',popupStatusBar:'Thanh trạng thái',popupLocationBar:'Thanh vị trí',popupToolbar:'Thanh công cụ',popupMenuBar:'Thanh Menu',popupFullScreen:'Toàn màn hình (IE)',popupScrollBars:'Thanh cuộn',popupDependent:'Phụ thuộc (Netscape)',popupLeft:'Vị trí bên trái',popupTop:'Vị trí phía trên',id:'Định danh',langDir:'Hướng ngôn ngữ',langDirLTR:'Trái sang phải (LTR)',langDirRTL:'Phải sang trái (RTL)',acccessKey:'Phím hỗ trợ truy cập',name:'Tên',langCode:'Mã ngôn ngữ',tabIndex:'Chỉ số của Tab',advisoryTitle:'Nhan đề hướng dẫn',advisoryContentType:'Nội dung hướng dẫn',cssClasses:'Lớp Stylesheet',charset:'Bảng mã của tài nguyên được liên kết đến',styles:'Kiểu (style)',rel:'Quan hệ',selectAnchor:'Chọn một điểm neo',anchorName:'Theo tên điểm neo',anchorId:'Theo định danh thành phần',emailAddress:'Thư điện tử',emailSubject:'Tiêu đề thông điệp',emailBody:'Nội dung thông điệp',noAnchors:'(Không có điểm neo nào trong tài liệu)',noUrl:'Hãy đưa vào đường dẫn liên kết (URL)',noEmail:'Hãy đưa vào địa chỉ thư điện tử'},anchor:{toolbar:'Chèn/Sửa điểm neo',menu:'Thuộc tính điểm neo',title:'Thuộc tính điểm neo',name:'Tên của điểm neo',errorName:'Hãy nhập vào tên của điểm neo',remove:'Xóa neo'},list:{numberedTitle:'Thuộc tính danh sách có thứ tự',bulletedTitle:'Thuộc tính danh sách không thứ tự',type:'Kiểu loại',start:'Bắt đầu',validateStartNumber:'Số bắt đầu danh sách phải là một số nguyên.',circle:'Khuyên tròn',disc:'Hình đĩa',square:'Hình vuông',none:'Không gì cả',notset:'',armenian:'Số theo kiểu Armenian',georgian:'Số theo kiểu Georgian (an, ban, gan...)',lowerRoman:'Số La Mã kiểu thường (i, ii, iii, iv, v...)',upperRoman:'Số La Mã kiểu HOA (I, II, III, IV, V...)',lowerAlpha:'Kiểu abc thường (a, b, c, d, e...)',upperAlpha:'Kiểu ABC HOA (A, B, C, D, E...)',lowerGreek:'Kiểu Hy Lạp (alpha, beta, gamma...)',decimal:'Kiểu số (1, 2, 3 ...)',decimalLeadingZero:'Kiểu số (01, 02, 03...)'},findAndReplace:{title:'Tìm kiếm và thay thế',find:'Tìm kiếm',replace:'Thay thế',findWhat:'Tìm chuỗi:',replaceWith:'Thay bằng:',notFoundMsg:'Không tìm thấy chuỗi cần tìm.',findOptions:'Tìm tùy chọn',matchCase:'Phân biệt chữ hoa/thường',matchWord:'Giống toàn bộ từ',matchCyclic:'Giống một phần',replaceAll:'Thay thế tất cả',replaceSuccessMsg:'%1 vị trí đã được thay thế.'},table:{toolbar:'Bảng',title:'Thuộc tính bảng',menu:'Thuộc tính bảng',deleteTable:'Xóa bảng',rows:'Số hàng',columns:'Số cột',border:'Kích thước đường viền',widthPx:'Điểm ảnh (px)',widthPc:'Phần trăm (%)',widthUnit:'Đơn vị',cellSpace:'Khoảng cách giữa các ô',cellPad:'Khoảng đệm giữ ô và nội dung',caption:'Đầu đề',summary:'Tóm lược',headers:'Đầu đề',headersNone:'Không có',headersColumn:'Cột đầu tiên',headersRow:'Hàng đầu tiên',headersBoth:'Cả hai',invalidRows:'Số lượng hàng phải là một số lớn hơn 0.',invalidCols:'Số lượng cột phải là một số lớn hơn 0.',invalidBorder:'Kích cỡ của đường biên phải là một số nguyên.',invalidWidth:'Chiều rộng của bảng phải là một số nguyên.',invalidHeight:'Chiều cao của bảng phải là một số nguyên.',invalidCellSpacing:'Khoảng cách giữa các ô phải là một số nguyên.',invalidCellPadding:'Khoảng đệm giữa ô và nội dung phải là một số nguyên.',cell:{menu:'Ô',insertBefore:'Chèn ô Phía trước',insertAfter:'Chèn ô Phía sau',deleteCell:'Xoá ô',merge:'Kết hợp ô',mergeRight:'Kết hợp sang phải',mergeDown:'Kết hợp xuống dưới',splitHorizontal:'Phân tách ô theo chiều ngang',splitVertical:'Phân tách ô theo chiều dọc',title:'Thuộc tính của ô',cellType:'Kiểu của ô',rowSpan:'Kết hợp hàng',colSpan:'Kết hợp cột',wordWrap:'Chữ liền hàng',hAlign:'Canh lề ngang',vAlign:'Canh lề dọc',alignBaseline:'Đường cơ sở',bgColor:'Màu nền',borderColor:'Màu viền',data:'Dữ liệu',header:'Đầu đề',yes:'Có',no:'Không',invalidWidth:'Chiều rộng của ô phải là một số nguyên.',invalidHeight:'Chiều cao của ô phải là một số nguyên.',invalidRowSpan:'Số hàng kết hợp phải là một số nguyên.',invalidColSpan:'Số cột kết hợp phải là một số nguyên.',chooseColor:'Chọn màu'},row:{menu:'Hàng',insertBefore:'Chèn hàng phía trước',insertAfter:'Chèn hàng phía sau',deleteRow:'Xoá hàng'},column:{menu:'Cột',insertBefore:'Chèn cột phía trước',insertAfter:'Chèn cột phía sau',deleteColumn:'Xoá cột'}},button:{title:'Thuộc tính của nút',text:'Chuỗi hiển thị (giá trị)',type:'Kiểu',typeBtn:'Nút bấm',typeSbm:'Nút gửi',typeRst:'Nút nhập lại'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Thuộc tính nút kiểm',radioTitle:'Thuộc tính nút chọn',value:'Giá trị',selected:'Được chọn'},form:{title:'Thuộc tính biểu mẫu',menu:'Thuộc tính biểu mẫu',action:'Hành động',method:'Phương thức',encoding:'Bảng mã'},select:{title:'Thuộc tính ô chọn',selectInfo:'Thông tin',opAvail:'Các tùy chọn có thể sử dụng',value:'Giá trị',size:'Kích cỡ',lines:'dòng',chkMulti:'Cho phép chọn nhiều',opText:'Văn bản',opValue:'Giá trị',btnAdd:'Thêm',btnModify:'Thay đổi',btnUp:'Lên',btnDown:'Xuống',btnSetValue:'Giá trị được chọn',btnDelete:'Nút xoá'},textarea:{title:'Thuộc tính vùng văn bản',cols:'Số cột',rows:'Số hàng'},textfield:{title:'Thuộc tính trường văn bản',name:'Tên',value:'Giá trị',charWidth:'Độ rộng của ký tự',maxChars:'Số ký tự tối đa',type:'Kiểu',typeText:'Ký tự',typePass:'Mật khẩu'},hidden:{title:'Thuộc tính trường ẩn',name:'Tên',value:'Giá trị'},image:{title:'Thuộc tính của ảnh',titleButton:'Thuộc tính nút của ảnh',menu:'Thuộc tính của ảnh',infoTab:'Thông tin của ảnh',btnUpload:'Tải lên máy chủ',upload:'Tải lên',alt:'Chú thích ảnh',lockRatio:'Giữ nguyên tỷ lệ',resetSize:'Kích thước gốc',border:'Đường viền',hSpace:'Khoảng đệm ngang',vSpace:'Khoảng đệm dọc',alertUrl:'Hãy đưa vào đường dẫn của ảnh',linkTab:'Tab liên kết',button2Img:'Bạn có muốn chuyển nút bấm bằng ảnh được chọn thành ảnh?',img2Button:'Bạn có muốn chuyển đổi ảnh được chọn thành nút bấm bằng ảnh?',urlMissing:'Thiếu đường dẫn hình ảnh',validateBorder:'Chiều rộng của đường viền phải là một số nguyên dương',validateHSpace:'Khoảng đệm ngang phải là một số nguyên dương',validateVSpace:'Khoảng đệm dọc phải là một số nguyên dương'},flash:{properties:'Thuộc tính Flash',propertiesTab:'Thuộc tính',title:'Thuộc tính Flash',chkPlay:'Tự động chạy',chkLoop:'Lặp',chkMenu:'Cho phép bật menu của Flash',chkFull:'Cho phép toàn màn hình',scale:'Tỷ lệ',scaleAll:'Hiển thị tất cả',scaleNoBorder:'Không đường viền',scaleFit:'Vừa vặn',access:'Truy cập mã',accessAlways:'Luôn luôn',accessSameDomain:'Cùng tên miền',accessNever:'Không bao giờ',alignAbsBottom:'Dưới tuyệt đối',alignAbsMiddle:'Giữa tuyệt đối',alignBaseline:'Đường cơ sở',alignTextTop:'Phía trên chữ',quality:'Chất lượng',qualityBest:'Tốt nhất',qualityHigh:'Cao',qualityAutoHigh:'Cao tự động',qualityMedium:'Trung bình',qualityAutoLow:'Thấp tự động',qualityLow:'Thấp',windowModeWindow:'Cửa sổ',windowModeOpaque:'Mờ đục',windowModeTransparent:'Trong suốt',windowMode:'Chế độ cửa sổ',flashvars:'Các biến số dành cho Flash',bgcolor:'Màu nền',hSpace:'Khoảng đệm ngang',vSpace:'Khoảng đệm dọc',validateSrc:'Hãy đưa vào đường dẫn liên kết',validateHSpace:'Khoảng đệm ngang phải là số nguyên.',validateVSpace:'Khoảng đệm dọc phải là số nguyên.'},spellCheck:{toolbar:'Kiểm tra chính tả',title:'Kiểm tra chính tả',notAvailable:'Xin lỗi, dịch vụ này hiện tại không có.',errorLoading:'Lỗi khi đang nạp dịch vụ ứng dụng: %s.',notInDic:'Không có trong từ điển',changeTo:'Chuyển thành',btnIgnore:'Bỏ qua',btnIgnoreAll:'Bỏ qua tất cả',btnReplace:'Thay thế',btnReplaceAll:'Thay thế tất cả',btnUndo:'Phục hồi lại',noSuggestions:'- Không đưa ra gợi ý về từ -',progress:'Đang tiến hành kiểm tra chính tả...',noMispell:'Hoàn tất kiểm tra chính tả: Không có lỗi chính tả',noChanges:'Hoàn tất kiểm tra chính tả: Không có từ nào được thay đổi',oneChange:'Hoàn tất kiểm tra chính tả: Một từ đã được thay đổi',manyChanges:'Hoàn tất kiểm tra chính tả: %1 từ đã được thay đổi',ieSpellDownload:'Chức năng kiểm tra chính tả chưa được cài đặt. Bạn có muốn tải về ngay bây giờ?'},smiley:{toolbar:'Hình biểu lộ cảm xúc (mặt cười)',title:'Chèn hình biểu lộ cảm xúc (mặt cười)',options:'Tùy chọn hình biểu lộ cảm xúc'},elementsPath:{eleLabel:'Nhãn thành phần',eleTitle:'%1 thành phần'},numberedlist:'Chèn/Xoá Danh sách có thứ tự',bulletedlist:'Chèn/Xoá Danh sách không thứ tự',indent:'Dịch vào trong',outdent:'Dịch ra ngoài',justify:{left:'Canh trái',center:'Canh giữa',right:'Canh phải',block:'Canh đều'},blockquote:'Khối trích dẫn',clipboard:{title:'Dán',cutError:'Các thiết lập bảo mật của trình duyệt không cho phép trình biên tập tự động thực thi lệnh cắt. Hãy sử dụng bàn phím cho lệnh này (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Các thiết lập bảo mật của trình duyệt không cho phép trình biên tập tự động thực thi lệnh sao chép. Hãy sử dụng bàn phím cho lệnh này (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Hãy dán nội dung vào trong khung bên dưới, sử dụng tổ hợp phím (Ctrl/Cmd+V) và nhấn vào nút Đồng ý.',securityMsg:'Do thiết lập bảo mật của trình duyệt nên trình biên tập không thể truy cập trực tiếp vào nội dung đã sao chép. Bạn cần phải dán lại nội dung vào cửa sổ này.',pasteArea:'Khu vực dán'},pastefromword:{confirmCleanup:'Văn bản bạn muốn dán có kèm định dạng của Word. Bạn có muốn loại bỏ định dạng Word trước khi dán?',toolbar:'Dán với định dạng Word',title:'Dán với định dạng Word',error:'Không thể để làm sạch các dữ liệu dán do một lỗi nội bộ'},pasteText:{button:'Dán theo định dạng văn bản thuần',title:'Dán theo định dạng văn bản thuần'},templates:{button:'Mẫu dựng sẵn',title:'Nội dung Mẫu dựng sẵn',options:'Tùy chọn mẫu dựng sẵn',insertOption:'Thay thế nội dung hiện tại',selectPromptMsg:'Hãy chọn mẫu dựng sẵn để mở trong trình biên tập
(nội dung hiện tại sẽ bị mất):',emptyListMsg:'(Không có mẫu dựng sẵn nào được định nghĩa)'},showBlocks:'Hiển thị các khối',stylesCombo:{label:'Kiểu',panelTitle:'Phong cách định dạng',panelTitle1:'Kiểu khối',panelTitle2:'Kiểu trực tiếp',panelTitle3:'Kiểu đối tượng'},format:{label:'Định dạng',panelTitle:'Định dạng',tag_p:'Bình thường (P)',tag_pre:'Đã thiết lập',tag_address:'Address',tag_h1:'Heading 1',tag_h2:'Heading 2',tag_h3:'Heading 3',tag_h4:'Heading 4',tag_h5:'Heading 5',tag_h6:'Heading 6',tag_div:'Bình thường (DIV)'},div:{title:'Tạo khối các thành phần',toolbar:'Tạo khối các thành phần',cssClassInputLabel:'Các lớp CSS',styleSelectLabel:'Kiểu (style)',IdInputLabel:'Định danh (id)',languageCodeInputLabel:'Mã ngôn ngữ',inlineStyleInputLabel:'Kiểu nội dòng',advisoryTitleInputLabel:'Nhan đề hướng dẫn',langDirLabel:'Hướng ngôn ngữ',langDirLTRLabel:'Trái sang phải (LTR)',langDirRTLLabel:'Phải qua trái (RTL)',edit:'Chỉnh sửa',remove:'Xóa bỏ'},iframe:{title:'Thuộc tính iframe',toolbar:'Iframe',noUrl:'Vui lòng nhập địa chỉ iframe',scrolling:'Kích hoạt thanh cuộn',border:'Hiển thị viền khung'},font:{label:'Phông',voiceLabel:'Phông',panelTitle:'Phông'},fontSize:{label:'Cỡ chữ',voiceLabel:'Kích cỡ phông',panelTitle:'Cỡ chữ'},colorButton:{textColorTitle:'Màu chữ',bgColorTitle:'Màu nền',panelTitle:'Màu sắc',auto:'Tự động',more:'Màu khác...'},colors:{'000':'Đen',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Nâu',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Xám',F00:'Đỏ',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Vàng','008000':'Xanh lá cây','0FF':'Cyan','00F':'Xanh da trời',EE82EE:'Tím',A9A9A9:'Xám tối',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Màu cam',FFFF00:'Vàng','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Trắng'},scayt:{title:'Kiểm tra chính tả ngay khi gõ chữ (SCAYT)',opera_title:'Không hỗ trợ trên trình duyệt Opera',enable:'Bật SCAYT',disable:'Tắt SCAYT',about:'Thông tin về SCAYT',toggle:'Bật tắt SCAYT',options:'Tùy chọn',langs:'Ngôn ngữ',moreSuggestions:'Đề xuất thêm',ignore:'Bỏ qua',ignoreAll:'Bỏ qua tất cả',addWord:'Thêm từ',emptyDic:'Tên của từ điển không được để trống.',optionsTab:'Tùy chọn',allCaps:'Không phân biệt chữ HOA chữ thường',ignoreDomainNames:'Bỏ qua tên miền',mixedCase:'Không phân biệt loại chữ',mixedWithDigits:'Không phân biệt chữ và số',languagesTab:'Tab ngôn ngữ',dictionariesTab:'Từ điển',dic_field_name:'Tên từ điển',dic_create:'Tạo',dic_restore:'Phục hồi',dic_delete:'Xóa',dic_rename:'Thay tên',dic_info:'Ban đầu, từ điển người dùng được lưu trữ trong một cookie. Tuy nhiên, kích thước cookie bị giới hạn. Khi người sử dụng từ điển phát triển đến điểm không thể được lưu trữ trong cookie, từ điển sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Để lưu trữ từ điển cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi, bạn nên xác định một tên cho từ điển của bạn. Nếu bạn đã có một cuốn từ điển được lưu trữ, xin vui lòng gõ tên của nó và nhấn vào nút Khôi phục.',aboutTab:'Thông tin'},about:{title:'Thông tin về CKEditor',dlgTitle:'Thông tin về CKEditor',help:'Kiểm tra $1 để được giúp đỡ.',userGuide:'Hướng dẫn sử dụng CKEditor',moreInfo:'Vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi để có thông tin về giấy phép:',copy:'Bản quyền © $1. Giữ toàn quyền.'},maximize:'Phóng to tối đa',minimize:'Thu nhỏ',fakeobjects:{anchor:'Điểm neo',flash:'Flash',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Trường ẩn',unknown:'Đối tượng không rõ ràng'},resize:'Kéo rê để thay đổi kích cỡ',colordialog:{title:'Chọn màu',options:'Tùy chọn màu',highlight:'Màu chọn',selected:'Màu đã chọn',clear:'Xóa bỏ'},toolbarCollapse:'Thu gọn thanh công cụ',toolbarExpand:'Mở rộng thnah công cụ',toolbarGroups:{document:'Tài liệu',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Chỉnh sửa',forms:'Bảng biểu',basicstyles:'Kiểu cơ bản',paragraph:'Đoạn',links:'Liên kết',insert:'Chèn',styles:'Kiểu',colors:'Màu sắc',tools:'Công cụ'},bidi:{ltr:'Văn bản hướng từ trái sang phải',rtl:'Văn bản hướng từ phải sang trái'},docprops:{label:'Thuộc tính Tài liệu',title:'Thuộc tính Tài liệu',design:'Thiết kế',meta:'Siêu dữ liệu',chooseColor:'Chọn màu',other:'',docTitle:'Tiêu đề Trang',charset:'Bảng mã ký tự',charsetOther:'Bảng mã ký tự khác',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Trung Âu',charsetCT:'Tiếng Trung Quốc (Big5)',charsetCR:'Tiếng Kirin',charsetGR:'Tiếng Hy Lạp',charsetJP:'Tiếng Nhật',charsetKR:'Tiếng Hàn',charsetTR:'Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Tây Âu',docType:'Kiểu Đề mục Tài liệu',docTypeOther:'Kiểu Đề mục Tài liệu khác',xhtmlDec:'Bao gồm cả định nghĩa XHTML',bgColor:'Màu nền',bgImage:'URL của Hình ảnh nền',bgFixed:'Không cuộn nền',txtColor:'Màu chữ',margin:'Đường biên của Trang',marginTop:'Trên',marginLeft:'Trái',marginRight:'Phải',marginBottom:'Dưới',metaKeywords:'Các từ khóa chỉ mục tài liệu (phân cách bởi dấu phẩy)',metaDescription:'Mô tả tài liệu',metaAuthor:'Tác giả',metaCopyright:'Bản quyền',previewHtml:'

Đây là một số văn bản mẫu. Bạn đang sử dụng CKEditor.

'}}; /* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.lang.zh={dir:'ltr',editorTitle:'富文本編輯器,%1',editorHelp:'按 ALT+0 以獲得幫助',toolbars:'編輯器工具欄',editor:'富文本編輯器',source:'原始碼',newPage:'開新檔案',save:'儲存',preview:'預覽',cut:'剪下',copy:'複製',paste:'貼上',print:'列印',underline:'底線',bold:'粗體',italic:'斜體',selectAll:'全選',removeFormat:'清除格式',strike:'刪除線',subscript:'下標',superscript:'上標',horizontalrule:'插入水平線',pagebreak:'插入分頁符號',pagebreakAlt:'分頁符號',unlink:'移除超連結',undo:'復原',redo:'重複',common:{browseServer:'瀏覽伺服器端',url:'URL',protocol:'通訊協定',upload:'上傳',uploadSubmit:'上傳至伺服器',image:'影像',flash:'Flash',form:'表單',checkbox:'核取方塊',radio:'選項按鈕',textField:'文字方塊',textarea:'文字區域',hiddenField:'隱藏欄位',button:'按鈕',select:'清單/選單',imageButton:'影像按鈕',notSet:'<尚未設定>',id:'ID',name:'名稱',langDir:'語言方向',langDirLtr:'由左而右 (LTR)',langDirRtl:'由右而左 (RTL)',langCode:'語言代碼',longDescr:'詳細 URL',cssClass:'樣式表類別',advisoryTitle:'標題',cssStyle:'樣式',ok:'確定',cancel:'取消',close:'关闭',preview:'预览',generalTab:'一般',advancedTab:'進階',validateNumberFailed:'需要輸入數字格式',confirmNewPage:'現存的修改尚未儲存,要開新檔案?',confirmCancel:'部份選項尚未儲存,要關閉對話盒?',options:'选项',target:'目标',targetNew:'新窗口(_blank)',targetTop:'整页(_top)',targetSelf:'本窗口(_self)',targetParent:'父窗口(_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'寬度',height:'高度',align:'對齊',alignLeft:'靠左對齊',alignRight:'靠右對齊',alignCenter:'置中',alignTop:'靠上對齊',alignMiddle:'置中對齊',alignBottom:'靠下對齊',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'高度必須為數字格式',invalidWidth:'寬度必須為數字格式',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1, 已關閉'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'插入特殊符號',title:'請選擇特殊符號',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'插入/編輯超連結',other:'<其他>',menu:'編輯超連結',title:'超連結',info:'超連結資訊',target:'目標',upload:'上傳',advanced:'進階',type:'超連接類型',toUrl:'URL',toAnchor:'本頁錨點',toEmail:'電子郵件',targetFrame:'<框架>',targetPopup:'<快顯視窗>',targetFrameName:'目標框架名稱',targetPopupName:'快顯視窗名稱',popupFeatures:'快顯視窗屬性',popupResizable:'可縮放',popupStatusBar:'狀態列',popupLocationBar:'網址列',popupToolbar:'工具列',popupMenuBar:'選單列',popupFullScreen:'全螢幕 (IE)',popupScrollBars:'捲軸',popupDependent:'從屬 (NS)',popupLeft:'左',popupTop:'右',id:'ID',langDir:'語言方向',langDirLTR:'由左而右 (LTR)',langDirRTL:'由右而左 (RTL)',acccessKey:'存取鍵',name:'名稱',langCode:'語言方向',tabIndex:'定位順序',advisoryTitle:'標題',advisoryContentType:'內容類型',cssClasses:'樣式表類別',charset:'連結資源之編碼',styles:'樣式',rel:'Relationship',selectAnchor:'請選擇錨點',anchorName:'依錨點名稱',anchorId:'依元件 ID',emailAddress:'電子郵件',emailSubject:'郵件主旨',emailBody:'郵件內容',noAnchors:'(本文件尚無可用之錨點)',noUrl:'請輸入欲連結的 URL',noEmail:'請輸入電子郵件位址'},anchor:{toolbar:'插入/編輯錨點',menu:'錨點屬性',title:'錨點屬性',name:'錨點名稱',errorName:'請輸入錨點名稱',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'尋找與取代',find:'尋找',replace:'取代',findWhat:'尋找:',replaceWith:'取代:',notFoundMsg:'未找到指定的文字。',findOptions:'Find Options',matchCase:'大小寫須相符',matchWord:'全字相符',matchCyclic:'循環搜索',replaceAll:'全部取代',replaceSuccessMsg:'共完成 %1 次取代'},table:{toolbar:'表格',title:'表格屬性',menu:'表格屬性',deleteTable:'刪除表格',rows:'列數',columns:'欄數',border:'邊框',widthPx:'像素',widthPc:'百分比',widthUnit:'width unit',cellSpace:'間距',cellPad:'內距',caption:'標題',summary:'摘要',headers:'標題',headersNone:'無標題',headersColumn:'第一欄',headersRow:'第一列',headersBoth:'第一欄和第一列',invalidRows:'必須有一或更多的列',invalidCols:'必須有一或更多的欄',invalidBorder:'邊框大小必須為數字格式',invalidWidth:'表格寬度必須為數字格式',invalidHeight:'表格高度必須為數字格式',invalidCellSpacing:'儲存格間距必須為數字格式',invalidCellPadding:'儲存格內距必須為數字格式',cell:{menu:'儲存格',insertBefore:'向左插入儲存格',insertAfter:'向右插入儲存格',deleteCell:'刪除儲存格',merge:'合併儲存格',mergeRight:'向右合併儲存格',mergeDown:'向下合併儲存格',splitHorizontal:'橫向分割儲存格',splitVertical:'縱向分割儲存格',title:'儲存格屬性',cellType:'儲存格類別',rowSpan:'儲存格列數',colSpan:'儲存格欄數',wordWrap:'自動換行',hAlign:'水平對齊',vAlign:'垂直對齊',alignBaseline:'基線對齊',bgColor:'背景顏色',borderColor:'邊框顏色',data:'數據',header:'標題',yes:'是',no:'否',invalidWidth:'儲存格寬度必須為數字格式',invalidHeight:'儲存格高度必須為數字格式',invalidRowSpan:'儲存格列數必須為整數格式',invalidColSpan:'儲存格欄數度必須為整數格式',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'列',insertBefore:'向上插入列',insertAfter:'向下插入列',deleteRow:'刪除列'},column:{menu:'欄',insertBefore:'向左插入欄',insertAfter:'向右插入欄',deleteColumn:'刪除欄'}},button:{title:'按鈕屬性',text:'顯示文字 (值)',type:'類型',typeBtn:'按鈕 (Button)',typeSbm:'送出 (Submit)',typeRst:'重設 (Reset)'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'核取方塊屬性',radioTitle:'選項按鈕屬性',value:'選取值',selected:'已選取'},form:{title:'表單屬性',menu:'表單屬性',action:'動作',method:'方法',encoding:'表單編碼'},select:{title:'清單/選單屬性',selectInfo:'資訊',opAvail:'可用選項',value:'值',size:'大小',lines:'行',chkMulti:'可多選',opText:'顯示文字',opValue:'選取值',btnAdd:'新增',btnModify:'修改',btnUp:'上移',btnDown:'下移',btnSetValue:'設為預設值',btnDelete:'刪除'},textarea:{title:'文字區域屬性',cols:'字元寬度',rows:'列數'},textfield:{title:'文字方塊屬性',name:'名稱',value:'值',charWidth:'字元寬度',maxChars:'最多字元數',type:'類型',typeText:'文字',typePass:'密碼'},hidden:{title:'隱藏欄位屬性',name:'名稱',value:'值'},image:{title:'影像屬性',titleButton:'影像按鈕屬性',menu:'影像屬性',infoTab:'影像資訊',btnUpload:'上傳至伺服器',upload:'上傳',alt:'替代文字',lockRatio:'等比例',resetSize:'重設為原大小',border:'邊框',hSpace:'水平距離',vSpace:'垂直距離',alertUrl:'請輸入影像 URL',linkTab:'超連結',button2Img:'要把影像按鈕改成影像嗎?',img2Button:'要把影像改成影像按鈕嗎?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash 屬性',propertiesTab:'屬性',title:'Flash 屬性',chkPlay:'自動播放',chkLoop:'重複',chkMenu:'開啟選單',chkFull:'啟動全螢幕顯示',scale:'縮放',scaleAll:'全部顯示',scaleNoBorder:'無邊框',scaleFit:'精確符合',access:'允許腳本訪問',accessAlways:'永遠',accessSameDomain:'相同域名',accessNever:'永不',alignAbsBottom:'絕對下方',alignAbsMiddle:'絕對中間',alignBaseline:'基準線',alignTextTop:'文字上方',quality:'質素',qualityBest:'最好',qualityHigh:'高',qualityAutoHigh:'高(自動)',qualityMedium:'中(自動)',qualityAutoLow:'低(自動)',qualityLow:'低',windowModeWindow:'視窗',windowModeOpaque:'不透明',windowModeTransparent:'透明',windowMode:'視窗模式',flashvars:'Flash 變數',bgcolor:'背景顏色',hSpace:'水平距離',vSpace:'垂直距離',validateSrc:'請輸入欲連結的 URL',validateHSpace:'水平間距必須為數字格式',validateVSpace:'垂直間距必須為數字格式'},spellCheck:{toolbar:'拼字檢查',title:'拼字檢查',notAvailable:'抱歉,服務目前暫不可用',errorLoading:'無法聯系侍服器: %s.',notInDic:'不在字典中',changeTo:'更改為',btnIgnore:'忽略',btnIgnoreAll:'全部忽略',btnReplace:'取代',btnReplaceAll:'全部取代',btnUndo:'復原',noSuggestions:'- 無建議值 -',progress:'進行拼字檢查中…',noMispell:'拼字檢查完成:未發現拼字錯誤',noChanges:'拼字檢查完成:未更改任何單字',oneChange:'拼字檢查完成:更改了 1 個單字',manyChanges:'拼字檢查完成:更改了 %1 個單字',ieSpellDownload:'尚未安裝拼字檢查元件。您是否想要現在下載?'},smiley:{toolbar:'表情符號',title:'插入表情符號',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 元素'},numberedlist:'編號清單',bulletedlist:'項目清單',indent:'增加縮排',outdent:'減少縮排',justify:{left:'靠左對齊',center:'置中',right:'靠右對齊',block:'左右對齊'},blockquote:'引用文字',clipboard:{title:'貼上',cutError:'瀏覽器的安全性設定不允許編輯器自動執行剪下動作。請使用快捷鍵 (Ctrl/Cmd+X) 剪下。',copyError:'瀏覽器的安全性設定不允許編輯器自動執行複製動作。請使用快捷鍵 (Ctrl/Cmd+C) 複製。',pasteMsg:'請使用快捷鍵 (Ctrl/Cmd+V) 貼到下方區域中並按下 確定',securityMsg:'因為瀏覽器的安全性設定,本編輯器無法直接存取您的剪貼簿資料,請您自行在本視窗進行貼上動作。',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'您想貼上的文字似乎是自 Word 複製而來,請問您是否要先清除 Word 的格式後再行貼上?',toolbar:'自 Word 貼上',title:'自 Word 貼上',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'貼為純文字格式',title:'貼為純文字格式'},templates:{button:'樣版',title:'內容樣版',options:'Template Options',insertOption:'取代原有內容',selectPromptMsg:'請選擇欲開啟的樣版
(原有的內容將會被清除):',emptyListMsg:'(無樣版)'},showBlocks:'顯示區塊',stylesCombo:{label:'樣式',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'塊級元素樣式',panelTitle2:'內聯元素樣式',panelTitle3:'物件元素樣式'},format:{label:'格式',panelTitle:'格式',tag_p:'一般',tag_pre:'已格式化',tag_address:'位址',tag_h1:'標題 1',tag_h2:'標題 2',tag_h3:'標題 3',tag_h4:'標題 4',tag_h5:'標題 5',tag_h6:'標題 6',tag_div:'一般 (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'字體',voiceLabel:'字體',panelTitle:'字體'},fontSize:{label:'大小',voiceLabel:'文字大小',panelTitle:'大小'},colorButton:{textColorTitle:'文字顏色',bgColorTitle:'背景顏色',panelTitle:'Colors',auto:'自動',more:'更多顏色…'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'即時拼寫檢查',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'啟用即時拼寫檢查',disable:'關閉即時拼寫檢查',about:'關於即時拼寫檢查',toggle:'啟用/關閉即時拼寫檢查',options:'選項',langs:'語言',moreSuggestions:'更多拼寫建議',ignore:'忽略',ignoreAll:'全部忽略',addWord:'添加單詞',emptyDic:'字典名不應為空.',optionsTab:'選項',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'語言',dictionariesTab:'字典',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'關於'},about:{title:'關於 CKEditor',dlgTitle:'關於 CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'訪問我們的網站以獲取更多關於協議的信息',copy:'Copyright © $1. All rights reserved.'},maximize:'最大化',minimize:'最小化',fakeobjects:{anchor:'錨點',flash:'Flash 動畫',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'不明物件'},resize:'拖拽改變大小',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'折叠工具栏',toolbarExpand:'展开工具栏',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'文件屬性',title:'文件屬性',design:'Design',meta:'Meta 資料',chooseColor:'Choose',other:'<其他>',docTitle:'頁面標題',charset:'字元編碼',charsetOther:'其他字元編碼',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'中歐語系',charsetCT:'正體中文 (Big5)',charsetCR:'斯拉夫文',charsetGR:'希臘文',charsetJP:'日文',charsetKR:'韓文',charsetTR:'土耳其文',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'西歐語系',docType:'文件類型',docTypeOther:'其他文件類型',xhtmlDec:'包含 XHTML 定義',bgColor:'背景顏色',bgImage:'背景影像',bgFixed:'浮水印',txtColor:'文字顏色',margin:'頁面邊界',marginTop:'上',marginLeft:'左',marginRight:'右',marginBottom:'下',metaKeywords:'文件索引關鍵字 (用半形逗號[,]分隔)',metaDescription:'文件說明',metaAuthor:'作者',metaCopyright:'版權所有',previewHtml:'

This is some sample text. You are using CKEditor.

'}}; /* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.plugins.setLang('a11yhelp','da',{accessibilityHelp:{title:'Tilgængelighedsinstrukser',contents:'Help Contents. To close this dialog press ESC.',legend:[{name:'Generelt',items:[{name:'Editor værktøjslinje',legend:'Press ${toolbarFocus} to navigate to the toolbar. Move to the next and previous toolbar group with TAB and SHIFT-TAB. Move to the next and previous toolbar button with RIGHT ARROW or LEFT ARROW. Press SPACE or ENTER to activate the toolbar button.'},{name:'Editor Dialog',legend:'Inside a dialog, press TAB to navigate to next dialog field, press SHIFT + TAB to move to previous field, press ENTER to submit dialog, press ESC to cancel dialog. For dialogs that have multiple tab pages, press ALT + F10 to navigate to tab-list. Then move to next tab with TAB OR RIGTH ARROW. Move to previous tab with SHIFT + TAB or LEFT ARROW. Press SPACE or ENTER to select the tab page.'},{name:'Editor Context Menu',legend:'Press ${contextMenu} or APPLICATION KEY to open context-menu. Then move to next menu option with TAB or DOWN ARROW. Move to previous option with SHIFT+TAB or UP ARROW. Press SPACE or ENTER to select the menu option. Open sub-menu of current option with SPACE or ENTER or RIGHT ARROW. Go back to parent menu item with ESC or LEFT ARROW. Close context menu with ESC.'},{name:'Editor List Box',legend:'Inside a list-box, move to next list item with TAB OR DOWN ARROW. Move to previous list item with SHIFT + TAB or UP ARROW. Press SPACE or ENTER to select the list option. Press ESC to close the list-box.'},{name:'Editor Element Path Bar',legend:'Press ${elementsPathFocus} to navigate to the elements path bar. Move to next element button with TAB or RIGHT ARROW. Move to previous button with SHIFT+TAB or LEFT ARROW. Press SPACE or ENTER to select the element in editor.'}]},{name:'Kommandoer',items:[{name:'Fortryd kommando',legend:'Klik på ${undo}'},{name:'Gentag kommando',legend:'Klik ${redo}'},{name:' Bold command',legend:'Klik ${bold}'},{name:' Italic command',legend:'Press ${italic}'},{name:' Underline command',legend:'Klik ${underline}'},{name:' Link command',legend:'Klik ${link}'},{name:' Toolbar Collapse command',legend:'Press ${toolbarCollapse}'},{name:' Accessibility Help',legend:'Kilk ${a11yHelp}'}]}]}});